Preventief karakter
en vakoverschrijdende eindtermen


Een pedagogische meerwaarde voor elke school.

Speelplaatsanimatie is een meerwaarde voor elke school dankzij de vele voordelen die eraan verbonden zijn. De belangrijkste voordelen zijn het preventieve karakter en de participatie. Bovendien heeft speelplaatsanimatie een link met verschillende vakoverschrijdende eindtermen.

Jeugdwerk en onderwijs worden dichter bij elkaar gebracht door de speelplaatsanimatie. Er worden bruggen gebouwd tussen leerlingen, leerkrachten en directies, tussen schools leren en speels leren en tussen school en vrije tijd. Jongeren krijgen op die manier de kans om kennis te maken met verantwoordelijkheid opnemen en vrijwillig aan de slag gaan. Ze krijgen de kans om ook buiten de lessen te leren en te sleutelen aan hun eigen talenten en vaardigheden.

Speelplaats wordt een speelse ontmoetingsplaats.

Jongeren worden uitgedaagd om hun speeltijd creatief en zinvol in te vullen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Zo leren de leerlingen verantwoordelijkheid opnemen en hun creativiteit de vrije loop te laten. Bovendien bevorderen sport en spel tal van sociale vaardigheden. Het bevat dus heel wat kansen voor de totale persoonsontwikkeling.

Preventief karakter!

Door jongeren een zinvolle invulling te geven voor hun speeltijd wordt positief gedrag bevorderd en probleemgedrag ontkracht. Pesten, spijbelen en ruzies komen dan minder vaak voor, doordat de leerlingen niet de kans krijgen om zich te vervelen. Integendeel, speelplaatsanimatie werkt sociale cohesie juist in de hand. Jongeren krijgen de kans om op een andere manier met elkaar in interactie te gaan. Sport en spel bieden enerzijds een open omgeving waar jongeren hun creativiteit los kunnen laten en anderzijds biedt het een veilige gecontroleerde omgeving dankzij de begeleiding van oudere leerlingen en leerkrachten.

Link met de verschillende voeten
(vakoverschrijdende eindtermen)

Het project Speelplaatsanimatie biedt concrete mogelijkheden om de vakoverschrijdende eindtermen in een school te realiseren. We haalden al aan dat een spelende speelplaats mee instaat voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de jongeren. Dat die bewering niet uit de lucht gegrepen is, kunnen we aantonen door een concretisering en invulling van de vakoverschrijdende eindtermen. Door op een aangename, niet-dwingende manier deel te nemen aan actieve ontspanningsvormen komen er voor de jongeren heel wat aspecten aan bod die slechts in mindere mate aan bod kunnen komen tijdens de lesuren.

Bij de concretisering van de vakoverschrijdende eindtermen willen we de nadruk leggen op twee actoren: de spelende leerlingen van de eerste graad en de begeleidende leerlingen van de derde graad. Beide doelgroepen leren vaardigheden aan, waarbij heel wat eindtermen bereikt worden.

In het onderstaande document koppelen we concrete acties en voorbeelden aan de gemeenschappelijke stam van de vakoverschrijdende eindtermen. Vanuit die voorbeelden wordt duidelijk waarom speelplaatsanimatie een sterke rol kan spelen in het leerproces van jongeren, en dat zowel op sociaal vlak als op het vlak van kennis, houding en concentratievermogen.

Vakoverschrijdende eindtermen.pdf

Link met het gemeenschappelijk funderend leerplan.

Elke school geeft een eigen invulling aan speelplaatsanimatie, maar er zijn enkele factoren die overal terug te vinden zijn. Die factoren komen overeen met verschillende transversale doelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan en vormen zo een meerwaarde voor jouw school. Via speelplaatsanimatie werkt de school aan doelen die moeilijk te bereiken zijn op klasniveau, maar die wel te bereiken zijn op schoolniveau.

Speelplaatsanimatie en het gemeenschappelijk funderend leerplan.pdf